Saltar a continguts

Centre d’Esplai Santa Maria

Navegació

Menú principal

Estatuts

Estatuts compartits amb la Fundació d'Esplais de Santa Maria de Núria.


I. NATURALESA, DOMICILI I FINALITAT. 

Article 1

1.1. La Fundació d'Esplais Santa Maria de Núria (F.E.M.N.), és una fundació autònoma, amb personalitat jurídica privada, erigida pel senyor Bisbe de l'Urgell per Decret del 31 de gener del 2003.

1.2. La F.E.M.N. té el domicili social a la Seu d'Urgell, Pati Palau nº 1-5. El domicili podrà ser traslladat a un altre lloc per acord del Patronat, previa conformitat de l'Ordinari del lloc.

1.3. La finalitat de la F.E.M.N. consisteix:

a.        De manera general, en col·laborar per aconseguir les finalitats pastorals de l'Església Católica.

b.        De manera específica, en la formació cristiana integral dels nens i joves, amb una atanció especial en les estones de temps lliure, d'acord sempre amb les ensenyances de l'Església Catòlica i, en particular, de les directrius del Concili Vaticà II i el Concili Provincial Tarraconense, de manera que totes aquelles persones que participin per aconseguir aquesta finalitat, tant els responsables com els beneficiaris, actuin d'acord amb les normes i orientacions catòliques relatives a l'ajuda mútua, a la caritat, a l'educació i al culte, impregnant d'esperit evangèlic totes les activitats, treballs i comportaments de les persones.

c.        A potenciar l'educació i la missió educadora dels monitors, dirigents i responsables, de conformitat amb l'Evangeli i el marc de l'Església Catòlica.
 

Article 2. Per aconseguir aquests objectius, la F.E.M.N. es proposa dur a terme les següents activitats.

2.1. Proporcionar, coordinar i potenciar les accions que les persones i les institucions puguin dur a terme al que s'anomena educació integral, cristiana i cívica dels participants.

2.3. Donar a conèixer la importància del mot cristià i apostòlic de l'educació en el temps lliure, vivint-lo segons les orientacions de l'Església Catòlica, per la formació de tots, principalment del adolescents i joves.

2.4. Suscitar noves accions, recolzar iniciatives i crear els organismes necessaris per aconseguir aquesta educació, segons les directrius de l'Església.

2.5. Fomentar l'educació no formal, principalment a nens i joves, en conformitat amb els principis cristians i les orientacions de l'Església Catòlica, i participar d'aquesta manera a la formació cristiana i cívica dels nens i joves.

2.6. Promoure i impulsar l'educació integral, ambiental, social, la gestió de les entitats sense ànim de lucre i la cultura popular.

2.7. Oferir aquells serveis que puguin ser d'utilitat a les entitats que siguin membres.

 


II. ÒRGANS DE GOVERN. 


Article 3.
El govern, la direcció i l'administració de la F.E.M.N. correspon a un patronat integrat per:

a) Per un membre que tindrà el càrrec de president/a, i que serà elelegit conjuntament pels representants dels Centres d’Esplai, de les Cases de Colònies i del Departament de formació del SCV d’Urgell, càrrec que serà proposat a l’Ordinari del lloc per la seva ratificació.

b) Per un membre que tindrà el càrrec de secretari/a, i que serà elegit conjuntament pels representants dels Centres d’Esplai, de les Cases de Colònies i del   Departament de formació del SCV d’Urgell, càrrec que serà proposat a l’Ordinari del lloc per la seva ratificació. 

c) Per un membre que tindrà el càrrec d’administrador/a, pels representants dels Centres d’Esplai, de les Cases de Colònies i del Departament de formació del SCV d’Urgell, càrrec que serà proposat a l’Ordinari del lloc per la seva ratificació.

d) Per un vocal elegit entre les Cases de Colònies de la diòcesi.

e) Per un vocal elegit  entre els diversos Centres d’Esplai parroquials de la diòcesi.

f) Per un vocal elegit entre els membres de l’equip de formació de la Fundació.

g) Per un consiliari, delegat pel senyor Bisbe.


Article 4.
Les funcions d’aquests càrrecs, a part del que s’especifica en els articles següents, són els habituals en els organismes col·legiats, i s’exerciran en sintonia amb les ensenyances de la Església Catòlica.

 

Article 5. Els membres del Patronat, per raó del seu càrrec, formaran part del mateix mentre legítimament l’exerceixin i seran substituïts automàticament per les persones que els rellevin d’aquest càrrec.


Article 6.
Els membres del Patronat seran elegit per períodes de 4 anys, i podran ser reelegits dels fins a un màxim de 3 cops. Per aconseguir una renovació gradual del Patronat, als 2 anys d’entrada en vigor d’aquests Estatuts, es renovaran els càrrecs de secretari/a, el vocal designat per les Cases de Colònies i el vocal designat pels Centres d’Esplai parroquials.


Article 7.
Si algun dels membres del Patronat renuncia abans de finalitzar el seu mandat, qui els substitueixi exercirà el càrrec només el temps que li quedava al cessat. L’elecció del nou membre es durà a terme segons el sistema establert per elegir qualsevol membre.


Article 8.
Si es donés el cas que algun dels designats pels càrrecs anteriors no pogués exercir durant un temps, per malaltia o per alguna altra causa, els altres components del Patronat designaran quin dels seus membres s’ha d’encarregar durant un temps d’aquelles funcions. Si un membre no pogués exercir el seu càrrec per un període superior a 6 mesos consecutius, renunciarà al càrrec, i es procedirà immediatament a l’elecció d’un altre membre que el substitueixi pel període que li quedava de mandat, elecció que es durà a terme segons els sistema establert per elegir aquest membre.


Article 9.
El/la president/a representa la F.E.M.N davant de les autoritats eclesiàstiques i civils, y en les relacions amb qualsevol altra entitat pública o privada i amb els particulars; i també executa i procura que es portin a terme els acords del Patronat quan correspongui o quan no s’hagi destinat a una altra persona per fer-ho.


Article 10.
El/la secretari/a aixeca acta de les reunions del Patronat, redacta la correspondència i els altres escrits del Patronat, arxiva i custodia la documentació del Patronat i expedeix les certificacions dels acords i de la documentació de la institució.


Article 11.
L’administrador es preocupa dels aspectes econòmics necessaris per al bon funcionament de la Fundació i de les seves institucions, donant comptes de tant en tant al Patronat i recorrent a la conformitat de la seva gestió.


Article 12.
El consiliari vetlla per la coherència de les accions de la Fundació amb les orientacions de la Església, i es farà portaveu de les directrius de l’Ordinari del lloc, al qual se l’informarà del funcionament de la Fundació.

 

Article 13. El Patronat es reunirà 3 cops a l’any en sessió ordinària i, amb caràcter extraordinari, sempre que ho decideixi el president/a per ell mateix i a petició de la 3a part dels membres del Patronat, indicant els temes a tractar. En les reunions del Patronat, i sempre que els seus membres per majoria absoluta no decideixin el contrari, podran participar amb veu i sense vot alguns representants de les institucions que formen part del Patronat. Aquestes intervencions es realitzaran en em moment de precs i preguntes, al final de la sessió. També podran participar durant la celebració de la reunió, o en qualsevol altre moment, si el president o troba oportú.


Article 14.
Tenint en compte el caràcter pastoral i social de la F.E.M.N., els membres del Patronat i consiliaris exerciran els seus càrrecs de manera gratuïta.

 

 

III. ECONOMÍA. 


Article 15.
La F.E.M.N., pel fet de ser una entitat de caràcter pastoral, educativa i social cristiana, exclou tota finalitat de lucre i procurarà acollir-se als beneficis atorgats a aquest tipus d’institucions.


Article 16.
La Fundació té plena capacitat jurídica pròpia i com a tal pot rebre i administrar tota classe de béns que li siguin adjudicats per qualsevol títol legítim en quan es refereix a l’exercici de les seves activitats: herència, donatius, quotes, subscripcions, etc.


Article 17.
El patrimoni de la F.E.M.N. és de 3000 €. Aquesta quantitat, com les altres que se li puguin afegir, s’especificaran en el llibre corresponent, indicant també la inversió.


Article 18.
Els béns lliurats a la F.E.M.N. tenen que ser invertits d’acord amb la voluntat dels donants.


Article 19.
La manera de portar els llibres de l’administració, es farà d’acord amb les normes vigents a la diòcesi. Anualment, i sempre que es demani, es tindrà que presentar a la revisió i aprovació  de l’Ordinari del lloc. Així mateix, al finalitzar cada any, es farà un balanç de l’exercici i es confeccionaran els pressupostos per a l’any següent, amb la finalitat de presentar-los al Patronat i, després, a l’Ordinari del lloc, per la seva aprovació.


Article 20.
Per endeutar-se, així com per realitzar despeses extraordinaris fins a la quantitat de 6000 €, s’haurà de tenir l’autorització escrita de l’Ordinari del lloc.


Article 21.
Al finalitzar cada curs, es farà un balanç de l’exercici i es confeccionarà un pressupost per les activitats del curs següent, que es presentarà a l’aprovació de l’Ordinari del lloc.

 


IV. SECCIONS.


Article 22.
La F.E.M.N., per a la realització de les seves finalitats, pot crear seccions que es regiran per reglaments propis, acordats amb aquests estatuts i aprobats pel Patronat. En cap cas, les seccions tindràn personalitat jurídica propia ni podran obligar-se sota cap concepte. Es limitaran a les competències reconegudes en el seu propi reglament, sota el control i la supervisió del Patronat. Les seccions anomenades podràn ser suprimides lliurement pel Patronat, si ho considera oportú.
Els esplais parroquials que existeixen a l'actualitat i els que es puguin crear al futur, estaràn integrats a la parròquia respectiva, i gaudiràn d'autonomía en la seva gestió, d'acord amb el seu propi reglament. La vinculació dels esplais anomenats amb la Fundació es realitzarà mitjançant la seva integració en la secció Centres d'Esplai Cristians i la seva participació en el Patronat, tal com indiquen aquests estatuts. Les parroquies tindràn que vetllar per la bona relació entre l'esplai i la pastoral parroquial, així com també pels recursos econòmics, materials, humans i espirituals.


Article 23.
Sense perjudicar al que diu l'article anterior, i tenint en compte la realitat de la diòcesis d'Urgell, inicialment es constitueixen les 3 seccions següents: Centre d'Esplai del Bisbat d'Urgell, Cases de Colònies del Bisbat d'Urgell i Departament de formació.


Article 24.
La F.E.M.N., quan acabi el curs, presentarà a l'aprobació del Patronat una memòria de les activitats portades a terme per cada secció, de les projectades per al curs següent i també els balanços i pressupostos corresponents. Tot s'haurà d'ajustar a les observacions que faci el Patronat.


Secció Cases de Colònies del Bisbat d'Urgell


Article 25.
Els objectius de la secció Cases de Colònies són:

25.1. Deixar els serveis d'infraestructura i soport de les accions educatives d'inspiració cristiana dels centres que ho demanin o de la pròpia F.E.M.N.

25.2. Programar els torns de les activitats de vacances a les instal·lacions que gestiona la secció.

25.3. Col·laborar amb les parròquies, associacions i altres institucions, en la gestió de cases i equipaments de colònies segons la proposta educativa de la Fundació, d'acord amb la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Centres d'Esplai (C.C.C.C.C.E.) per l'educació cristiana al temps lliure.

25.4. Orientar i ajudar a l'organització d'aquestes colònies i/o d'altres activitats en el temps lliure.


Article 26.
La secció de Cases de Colònies proposarà al Patronat l'adquisició dels immobles i equips que siguin necessaris per al bon funcionament de les activitats, i cuidarà també de la conservació, millora i bona adminitració de les instal·lacions que té.


Article 27.
Per portar a terme del que disposa, la Secció Cases de Colònies administrarà els bens que li siguin donats o posin a la seva disposició per aquesta finalitat, d'acord amb les normes i les orientacions del Patronat.

La titularitat jurídica o propietat de les cases de colònies correspon al Bisbat d'Urgell.


Secció Centres d'Esplai Cristians


Article 28.
La Secció Centres d'Esplai Cristians es proposa principalment:

28.1. Treballar en l'educació integral dels nens, adolescents i joves, en el temps lliure, de manera conjunta, d'acord amb el Directori de pastoral per la Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Centres d'Esplai 

28.2. Mantenir i incrementar el número de centres que vulguin dedicar-se a aquesta activitat pastoral i educativa.

28.3. Informar als centres integrats en la Secció, dels nous elements tècnics i pedagògics relacionats amb l'activitat citada, i que pugui millorar i facilitar el seu exercici.

28.4. Organitzar trobades, campanyes i altres accions sectorials i/o diocesanes dels centres d'esplai integrats a la Secció, per dur a terme la proposta educativa.

28.5. Promoure i sentir-se integrats amb les altres realitats pastorals de la diócesis, tant a nivell de nens com de joves animadors.


Secció Departament de Formació de la F.E.M.N.


Article 29.
La Secció Formació de la F.E.M.N. té com a finalitats propies, des d'un model cristià de persona i societat, i per l'àmbit del temps lliure, les següents:

29.1. La formació i educació cívico-social cristianas: l'orientació i animació cristiana de les activitats lúdiques i que generen totes aquelles altres accions en sintonía amb les orientacions de la Església Catòlica i adequades al temps lliure.

29.2. Incentivar i vetllar per adquirir les titulacions adequades dels diferents nivells d'educadors en el temps lliure, i l'educació social, d'acord amb les disposicions vigents.


Article 30.
Per aconseguir la seva finalitat, la Secció de Formació de la F.E.M.N. organitza cursos a diversos nivells, celebra seminaris d'especialització i jornades tècniques, difond publicacions i compta amb una biblioteca especialitzada.

 


V. MODIFICACIÓ I EXTENSIÓ 


Article 31.
La duració de la F.E.M.N. és idefinida, però podrà ser dissolta per l'Ordinari del lloc:

a) Quan, un cop escoltat al Patronat, ho cregui convenient per motius greus.

b) Quan resulti impossible complir les finalitats que li son propies, d'acord amb el que diuen aquests Estatuts.


Article 32.
En cas de dissolució, els béns de la F.E.M.N., sense excloure els destinats a les diferents seccions, seran entregats a l'Ordinari del lloc per a que els apliqui a les finalitats que crigui convenients.


Article 33.
En tot el que no estigui determinat en aquests estatuts, la F.E.M.N. es regirà per la normativa canònica que li sigui aplicable.

 


La Seu
d'Urgell, 31 de gener del 2003.